Блюпринт үндсэн блюпринт

Боловсролын түвшин Хичээл Хугацаа
1. Бага Математик 60
Монгол хэл 0
Хүн ба байгаль 20
Дүрслэх урлаг 0
Дуу хөгжим 0
Хүн ба нийгэм 0
Хүн орчин 0
Биеийн тамир 0
Англи хэл 0
2. Суурь Математик 90
Монгол хэл 40
БУ-ны нэгдмэл агуулга 300
НУ-ны нэгдмэл агуулга 0
Орос хэл 0
Биеийн тамир 0
Мэдээллийн технологи 60
Дүрслэх урлаг 0
Дизайн технологи 0
Дизайн технологи /эр/ 0
Дизайн технологи /эм/ 0
Хөгжим 0
Эрүүл мэнд 0
3. Бүрэн дунд Математик 20
Монгол хэл 40
Физик 0
Хими 0
Биологи 0
Газарзүй 0
Нийгэм судлал 90
Англи хэл 0
Орос хэл 0
Түүх 0
Биеийн тамир 0
Мэдээллийн технологи 0
Физик / заавал судлах/ 0
Физик / сонгон судлах / 0
Дизайн технологи /эм/ 0
Эрүүл мэнд 0
Дизайн технологи /эр/ 0