Даалгаврын сан жагсаалт

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,558
Чадвар 4,303
Хэрэглээ 3,188

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,533
Задгай 3,516
Цэвэрлэх
Оноо - 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Хэрэв cos\alpha = –0.8 бол sin\alpha-ийн утгыг зургаас ойролцоогоор ол.      

 • A. -0.6

 • B. 0.6

 • C. ±0.6

 • D. -0.8

 • E. 0.8

Оноо - 1

Choose the correct answer.

This football match is ……..we have ever played.

                                                                               

          

 • A. the worst

 • B. the worse       

 • C. bad     

 • D. badly

Оноо - 1

Хэрэв sin\alpha=\frac{16}{65}  бол cos\alpha=-\frac{63}{65} -тай тэнцүү байж болох уу?

 • A. \frac{63}{65}   тоо гарахгүй.

 • B. Зөвхөн нэмэх тэмдэгтэй байж болно  

 • C. Байж болохгүй.

 • D. Байж болно.

Оноо - 1

1 радиан өнцгийг градусаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. \frac{180^{\circ}}{\pi}   

 • B.  \frac{\pi}{180^{\circ}}

 • C.  \frac{\pi}{360^{\circ}}

 • D. \frac{360^{\circ}}{\pi}

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a).  48o     

 • b). 52o   

 • c). 96o    

 • d).  132o

Оноо - 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 120o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 

 • a).  25o  ; 35o      

 • b). 45o  ; 15o    

 • c). 50o  ; 10o    

 • d). 30o  ; 30o    

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 124o       

 • b). 56o          

 • c). 78o          

 • d). 156o

Оноо - 1

1° өнцгийг радианаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. 180°/\pi

 • B. \pi/180° 

 • C. \pi/360° 

 • D. 360°/\pi

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • a). 45o

 • b). 51o          

 • c). 102o          

 • d). 128o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 52o   

 • b). 58o          

 • c). 122o                 

 • d). 158o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.  (a ба b шулуунууд параллель )

 • a). 116o

 • b). 64o         

 • c).  128o   

 • d).  86o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 120o

 • b). 80o 

 • c). 40o              

 • d). 140o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель)

 • a). 36o            

 • b). 72o            

 • c). 144o                 

 • d). 180o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a).  155o

 • b). 65o

 • c). 130o               

 • d). 85o

Оноо - 1

Дараах өгөгдлөөс “дотоод араг” ястай амьтны нэрийг сонгоно уу.                          

 •  A. арслан  

 • B. дун

 • C. эмгэн хумс

 • D. царцаа

Нийт: 14,049