Даалгаврын сан жагсаалт

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,558
Чадвар 4,303
Хэрэглээ 3,188

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,533
Задгай 3,516
Цэвэрлэх
Оноо - 2

2+4+6.......+98+100 нийлбэрийг ол.

 

 • A.2550                 

 • В. 5100           

 • С. 5050           

 • D. 10100

Оноо - 1

1-2+3-4+5-6...99-100 нийлбэрийг ол.

 

 • A.-50                

 • В.(-1)50         

 • С. 50               

 • D. −100

Оноо - 1

120 ба 54 тоонуудын ХИЕХ ол.

 

 • А.27               

 • B.18                  

 • C.9                   

 • D. 6  

Оноо - 1

150 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич.

 

 • A. 15x107       

 • B. 1.5x108      

 • C. 150x106     

 • D.  0.15x109

Оноо - 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 144o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 

 • a). 9                   

 • b). 14          

 • c). 15                

 • d). 10

Оноо - 1

Дараах тоонуудын аль нь 1-ээс өөр 5 хуваагчтай вэ?

 

 • A. 8                   

 • B. 12                

 • C. 6                 

 • D. 7

Оноо - 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 150o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 

 • a). 12               

 •  b). 16             

 • c). 15               

 •  d). 14

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 

 • a). 53o           

 • b). 43o             

 •  c). 86o        

 • d). 137o

Оноо - 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог абсцисс тэнхлэгийг A(1,0) цэгээр, ординат тэнхлэгийг F(0,1) цэгээр огтолно. O төвтэй, AB нумын хэмжээ \alpha байхаар B цэгийг нэгж тойрог дээр авсан байна. (Зураг)

Аль хэрчим sin\alpha -г илэрхийлэх вэ?

 • A. OB

 • B. OC

 • C. OD

 • D. AE

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 

 • a). 50o               

 • b). 52o               

 •  c). 104o                 

 •  d). 128o

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 30o               

 • b). 40o        

 • c). 110o          

 • d). 140o

Оноо - 1

Гүдгэр 14 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 

 • a). 44                 

 •  b). 66 

 •  c). 77               

 •  d). 55

Оноо - 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 100o  бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a). 45o  ; 35o    

 •  b). 40o  ; 40o    

 • c ). 50o  ; 30o          

 • d). 30o  ; 50o    

Оноо - 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Аль тэнцэтгэл бишүүд гарцаагүй үнэн бэ?

 • A. sin\alpha >0, cos\alpha >0

 • B. sin\alpha >0, cos\alpha <0

 • C.  sin\alpha <0, cos\alpha <0

 • D. sin\alpha <0, cos\alpha >0

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 105o    

 • b). 115o               

 • c). 110o                

 • d). 145o

Нийт: 14,049