Даалгаврын сан жагсаалт

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,558
Чадвар 4,303
Хэрэглээ 3,188

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,533
Задгай 3,516
Цэвэрлэх
Оноо - 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

                                                                  

 • А. 3  

 •  В. 4          

 •  C. 12 

 •   D. 24 

Оноо - 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

                                                         

 •  А. 2            

 • В. 3    

 •  C. 6  

 • D. 18 

Оноо - 1

Дараах 201705 тоог мянгатаар тоймлоорой.

 

 • А. 201 000   

 •  В. 202 000   

 • C. 201 700  

 • D. 201 710

Оноо - 1

[1.8]=?

 

 

 • A. 0                                     

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

                                

 • a). 50o

 • b). 75o

 • c). 100o

 • d). 130o

Оноо - 1

 [-2.4]=?

 

 • A. 0                     

 • В. −1            

 • С. −2             

 • D.−3

Оноо - 1

{-2.7}=?

 

 • A. −3                  

 • В.−0.7                      

 • С. 0.3             

 • D. 0.7

Оноо - 1

{2.7}=?

 • A. 0.3                   

 • В. 0.7            

 • С. 2                

 • D. 3

Оноо - 1

\left | e-3 \right |= ?

 

 • A.e−3                    

 • В. 3−e             

 • С. e+3             

 • D. –e−3

Оноо - 1

"Булчин" хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?  

 • A. 30-39 хувь          

 • B. 40-50 хувь       

 • C. 51-59 хувь 

 • D. 60-аас их хувийг

Оноо - 1

\left | -2+\pi \right |=? 

 

 • A. \pi-2               

 • В. \pi+2                  

 • С.  2-\pi           

 • D.  -\pi-2

Оноо - 1

\sqrt{35}\approx 5.9160....Тооны  ойролцоо  утгыг 0.1  нарийвчлалтай  дутагдалтай  дөхөлтийг  ол.

 

 

 • A. 5.9          

 • В.5.92             

 • С. 6                 

 • D. 6.1

Оноо - 1

\sqrt{3}=1.73205............ тооны ойролцоо утгыг 0.01 нарийвчлалтай илүүдэлтэй дөхөлтийг ол.

 

 • A. 1.74           

 • В.1.72             

 • С. 1.7            

 • D. 2

Оноо - 1

\sqrt{2} ба  \sqrt{3} тооны хооронд үл орших рациональ тоог ол.

 

 • A. 1.3             

 • В. 1.5              

 • С.1.6               

 • D.1.7

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

             

 • a). 54o       

 • b). 108o       

 • c). 126o                

 • d). 130o

Нийт: 14,049