Даалгаврын сан жагсаалт


Ердийн, дүйцсэн (14,048)

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,558
Чадвар 4,302
Хэрэглээ 3,188

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,533
Задгай 3,515
Цэвэрлэх
Оноо - 1

Саяын ангийн 52 нэгж, мянгын ангийн 405 нэгж, нэгжийн ангийн 23 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

         

 •  А. 5240523   

 •  В. 23405052

 •  С. 52405023   

 •  D. 520405023

Оноо - 1

Саяын ангийн 524 нэгж, мянгын ангийн 24 нэгж, нэгжийн ангийн 105 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

     

 •   А. 52424105  

 •   В. 524240105   

 •  С. 524240150  

 • D. 524024105

Оноо - 1

Дараах 201705  тоог зуутаар тоймлоорой.

         

 • А. 201000      

 • В. 202 000      

 • C. 201710   

 • D. 201 700 

Оноо - 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

  

 • А.  318.06    

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106      

 • D. 318.1006

Оноо - 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

                         

 • А.  318.06       

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106     

 • D. 318.1006

Оноо - 1

Дараах 201705  тоог  аравтаар тоймлоорой.

              

 • А. 201000  

 • В. 201 710   

 • C. 201700    

 •  D. 202 000 

Оноо - 1

Дараах 47.05  гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

                                

                                  

 • А. 47.1                       

 • В. 48.0       

 • C. 48.10       

 •  D. 48.5 

Оноо - 1

Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд  ба  охидын тооны харьцааг олоорой.

 

                     

 •   А. 23 : 15       

 •  B. 15 : 23    

 • C. 38 : 23    

 •  D. 23 : 38

Оноо - 1

Дараах  23.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

                                              

 • А. 23.0    

 • В. 23.5   

 • C. 23.1 

 • D. 24.10  

Оноо - 1

Анги 29 сурагчтай.  Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой.

 

                                     

 

 • А. 14 : 15   

 • B. 15 : 14

 • C. 15 : 29     

 •  D. 29 : 15

Оноо - 1

47.05  -ыг бүхэл хэсгээр тоймлоорой.

 •  А. 47     

 • В. 50     

 • C. 470      

 •  D. 4705

Оноо - 1

Анхны тоо нь.................................. (нөхөж бичээрэй)

            

 

 • А. 1 хуваагчтай         

 • В. 2 ба 3 хуваагчтай                    

 • С. яг 2 хуваагчтай

 • D. 2 -оос олон хуваагчтай

Оноо - 1

Дараах  ноoгдворын утгыг олоорой. 243 : 100

                                            

 •  А. 0.24    

 •  В. 2.43     

 • C. 243   

 •  D. 0.243    

Оноо - 1

Дараах  ноoгдворын утгыг олоорой. 234 : 10

                           

 • А. 2.34      

 • В. 24.3     

 •   C. 23.4     

 •  D. 0.234    

Оноо - 1

Анхны тоо нь................................... (нөхөж бичээрэй)

                     

                

 • А.  2 хуваагчтай  

 • В. 1 хуваагчтай     

 • С. 3 хуваагчтай     

 • D. 3-аас дээш хуваагчтай

Оноо - 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

                                                                  

 • А. 3  

 •  В. 4          

 •  C. 12 

 •   D. 24 

Оноо - 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

                                                         

 •  А. 2            

 • В. 3    

 •  C. 6  

 • D. 18 

Оноо - 1

Дараах 201705 тоог мянгатаар тоймлоорой.

 

 • А. 201 000   

 •  В. 202 000   

 • C. 201 700  

 • D. 201 710

Оноо - 1

[1.8]=?

 

 

 • A. 0                                     

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

                                

 • a). 50o

 • b). 75o

 • c). 100o

 • d). 130o

Оноо - 1

 [-2.4]=?

 

 • A. 0                     

 • В. −1            

 • С. −2             

 • D.−3

Нийт: 14,048